МОНИТОРИНГ ООП

ПРОГРАММАНЫН МОНИТОРИНГИ ЖАНА МЕЗГИЛДҮҮ БААЛОО

Программанын аталышы: Кытай тануу

Шифр (коду): 532300

Академиялык даража (адистик): бакалавр Кытай тануу

2015-2016-о.ж. НББП

2016-2017-о.ж. НББП

2017-2018-о.ж. НББП

НББПнын максаттарынын жана окутуудан күтүлүүчү натыйжаларынын аныкталышы, кызыкдар тараптардын талаптарынын эске алынышы

2016-жылдын октябрь айынан баштап, программа боюнча жумушчу топ түзүлгөн. Ошол эле жылдын ноябрь айында ОшМУнун миссиясына шайкеш программанын максаттары коюлган. Максатка ылайык, программанын стандартындагы компетенциялардын негизинде, окутуучулардын, студенттердин ой пикирлерин эске алып окутуунун натыйжалары аныкталган.

Протокол №10, 13-февраль 2017-жыл. Кытай тануу багыты боюнча НББП ны иштеп чыгуу.2016-жылдын ноябрь айында иштелип чыккан программанын максаттары, окутуунун натыйжалары кызыкдар тараптарга 2017-жылдын 15-ноябрь айында кызыкдар тараптарга сунушталган, алардын койгон талаптары протоколдоштурулган жана 2018-2019-окуу жылында окуу планга кызыкдар тараптардын талаптарын эске алуу менен өзгөртүүлөр киргизүү үчүн токтом кабыл алынган. Катышуучулар: 20 кафедранын окутуучулары жана волонтерлор,30 дан ашык Кытай тануу багыты боюнча окуган студенттер. 10 дон ашык бутуруучулор.Стейкхолдерлер: Учебный центр “Гений”, ОсОО “МКР”, ОсОО “Динь-Шань” ОсОО “Шанхай-сити”, ОсОО “Хуашань”, ОсОО “Ехе-Саншайн”, Авиакомпания “China Southern, “Тез Жет Экспресс”.Бул компаниялардын катышуучуларынын аты-жону,дареги,телефон номерлери стейкхолдерлердин базасында бекитилген.

НББПнын максаттарын жана ОН калыптандырууну камсыз кылуучу механизмдердин болушу (дисциплиналар калыптандыруучу компетенциялардын туура аныкталышы, программанын максаты менен шайкештиги, ОН камсыздоо кепилдиги (компетенциялар матрицасы);

Жаңы окуу жылынын башталышында программага тартылган ар бир окутуучу өздөрүнө бөлүнгөн курстар боюнча №19 бюллетендин негизде ОУК иштеп, толуктап чыгышат. ОУК те курстун Кытай таану багыты боюнча кайсы компетенцияларын калыптандырышы, кайсы окуунун натыйжасына курстун маңызынын багытталышы толук чагылдырылат. Ошондой эле ар бир окутуучу кафедрадагы компетенциялар матрицасын толтуруу менен курстун зарылчылыгын тастыктайт.

2017-жылдын февраль айында “Кытай тили жана кытай таануу” кафедрасынын окутуучулары жана программаны тейлөөчү кафедралардын окутуучулары менен талкуу жүргүзүлгөн, анда программанын максаты жана окутуунун натыйжалары менен тааныштырылган. Компетенциялардын картасын толтурулуп берилүүсү талап кылынган. Бирок кээ бир башка факультеттерден келип сабак берген окутуучулардын жоопкерчиликти сезбеген учурлар катталган. Жумушчу программадагы окутуунун натыйжасына теманын окутуунун натыйжасын дал келтирүүдө бир топ түшүнбөөчүлүктөр катталган.Жаңы окуу жылынын башталышында программага тартылган ар бир окутуучу өздөрүнө бөлүнгөн курстар боюнча №19 бюллетендин негизде ОУК иштеп, толуктап чыгышат.

2017-2018-окуу жылында аныкталган программанын максаты менен окутуунун натыйжаларына жетүү үчүн ар бир дисциплинанын жумушчу программасы ОшМУнун №19 бюллетенинин негизинде иштелип чыккан. Аныкталган программанын НББПсынан көчүрмөлөр ар бир окутуучуга берилген жана окутуучулар анын негизинде компетенциялар картасынан тиешелүү компетенцияларды тандап, кол коюп беришкен. Факультеттин усулдук кеңеши боюнча жооптуу Абдыкаарова Турдукан тарабынан окутуучуларга жумушчу программаны иштеп чыгууда түшүндүрүү иштери тынымсыз жүргүзүлүп турган. 2017-2018- окуу жылдарынын НББП жетекчилер аркылуу бекитилинип, кафедранын №6 иш кагаздар папкесининде сакталат.

НББПга, окуу планына, элективдик дисциплиналарынын каталогуна өзгөртүүлөр киргизүү (коллегиалдык органдардын анализдеринин протоколдору, чечимдери, жыйынтыктары)

Кафедрадагы жумушчу окуу планындагы окуу жайдын компоненталарына жана студенттердин тандоо курстары боюнча өзгөртүүлөр төмөнкү тартип боюнча ишке ашат:

1. 2017-жылдын ноябрь айында иш берүүчүлөр, 2018-жылдын февраль айындагы бүтүрүүчүлөрдүн жолугушуусунда бир топ сунуштар киргизилген.

2. сунуштар протоколдоштурулган, 2018-2019-окуу жылында программанын окуу планынын кээ бир элективдик курстарына өзгөртүү киргизилсин деген токтом кабыл алынган.

3. Ар бир окуу жылында жумуш берүүчүлөр менен бүтүрүүчүлөрдүн сапатын, кесипкөйлүүлүгүн арттыруу максатында жолугушуулар болуп турат. Жумуш берүүчүлөр окуу жайдын компоненталары жана тандоо курстары боюнча сунуштарын берип турушат.

4. Жумушчу окуу планындагы өзгөртүүлөр кафедранын Усулдук кеңешмесинде, факультеттин Усулдук кеңешмесинде каралат. Андан кийин факультеттин Окмуштуулар кеңешмесинде бекитилинет.

Ички нормативдик документтерди баалоо (ОшМУнун ректорунун буйругу, ОшМУнун Жоболору, ОшМУнун ОК чечимдери, факультеттин ОК чечимдери, кафедранын чечимдери, алардын аткарылышынын анализи)

НББПнын иштелип чыгууда негиз болуп берген баардык ички жана тышкы нормативдик документтер негиз катары тиркелген. Ар бир кабыл алынган чечимдер, протоколдор кафедранын нормативдик документтер деген папкасына тиркелген.

№6 бюллентен боюнча окуу жүктөмдөрү бөлүштүрүлөт.

№19 бюллетендин жардамында ОУК түзүлгөн жана кафедра башчы, факультеттин Усулдук кеңеши, деканы тарабынан бекитилген.

№33 бюллетендин негигинде 532300 Кытай таану багытынын НББП түзүлүп, ОшМУнун биринчи проректору тарабынан бекитилген.

Анализ: №6 бюллетенди бакалавр багыты боюнча толук дал келүүсүн иштеп чыгуу. Окутуучулардын окуу жүктөмдөрүнүн жалпы көлөмүн бакалавр системасындагы эл аралык ченемге дал келтирүү керек.

НББПнын иштелип чыгууда негиз болуп берген баардык ички жана тышкы нормативдик документтер негиз катары тиркелген, 2017-2018-окуу жылында толлукталган. №19 бюллетендин жардамында ОУК түзүлгөн жана кафедра башчы, факультеттин Усулдук кеңеши, деканы тарабынан бекитилген.Ар бир кабыл алынган чечимдер, протоколдор кафедранын нормативдик документтер деген папкасына тиркелген.

Протокол №3 05-сентябрь 2017-жыл.

№33 бюллетендин негигинде 532300 Кытай таану багытынын НББП түзүлүп, ОшМУнун биринчи проректору тарабынан бекитилген.

Анализ: №6 бюллетенди бакалавр багыты боюнча толук дал келүүсүн иштеп чыгуу. Окутуучулардын окуу жүктөмдөрүнүн жалпы көлөмүн бакалавр системасындагы эл аралык ченемге дал келтирүү керек.

НББПны камсыз кылуучу ОП курамынын кесипкөйлүгү, компетенттүүлүгү (билими, квалификациясы)

2015-2016-окуу жылында 532300 Кытай таану багытындагы бакалаврларды даярдоодо окутуучулар окуу процессинен тартылган (кафедранын, башка кафедралардын окутуучулары жана ошондой эле волонтерлор менен бирге).

Программанын тиешелүү дисциплиналары бөлүштүрүлүүдө окутуучулардын квалификациясы жана билими эске алынган. ОП курамы тынымсыз семинарларларга катышып турушкан, тиешелүү сертификаттары бар.

2016-2017-окуу жылында 532300 Кытай таану багытындагы бакалаврларды даярдоодо окутуучулар окуу процессинен тартылган (кафедранын, башка кафедралардын окутуучулары жана ошондой эле волонтерлор менен бирге).

Программанын тиешелүү дисциплиналары бөлүштүрүлүүдө окутуучулардын квалификациясы жана билими эске алынган. ОП курамы үчүн үстубүздөгү окуу жылы үчүн квалификацияны жогорулатуу үчүн иш план бекитилген, иш план боюнча ОП курамы тынымсыз семинарларларга катышып турушат, тиешелүү сертификаттары бар.

2017-2018-окуу жылында 532300 Кытай таану багытындагы бакалаврларды даярдоодо окутуучулар окуу процессинен тартылган (кафедранын, башка кафедралардын окутуучулары жана ошондой эле волонтерлор менен бирге).

Илимдин акыркы жетишкендиктеринин негизинде дисциплинаны окутуунун актуалдуулугун камсыздоо үчүн программанын мазмунун түзүүдө эске алуу

2016-2017-окуу жылында илимдин акыркы жетишкендиктеринин негизинде программанын окуу планындагы дисциплинаны окутуунун актуалдуулугун камсыздоо иш чаралары жүргүзүлгөн эмес.

2017-2018-окуу жылында окутулуп жаткан дисциплинанын актуалдуулугун жана кээ бир дисциплиналардагы темалардын кайталанбоосун камсыз кылуу максатында кафедранын ОП курамы өз ара сүйлөшүү жолу менен аныкталып алынган. Жаңы окуу жылында дисциплинанын жумушчу программысынын тематикалык мазмунуна акыркы илимий жетишкендиктерди эске алып, өзгөртүүлөр киргизилип турат.

Билимдерди баалоонун эффективдүү процедураларынын колдонулушу

2016-2017- окуу жылында программанын БКФсынын алгачкы варианты иштелип чыккан. Бирок анын сапаты толугу менен талапка жооп бербейт.

НББПнын ичиндеги МАКтын баалоо каражаттарынын фонду иштелип чыккан. Ар бир дисциплиналардын ОМКсында БКФ иштелип чыккан. Баалоонун критерийлери так көрсөтүлгөн. Сабактарда колдонулуучу усулдарга дал келет.

Студенттин билимин баалоо баллдык система аркылуу ишке ашырылат. Семестр ичинде баалоо учурдук жана аралык текшерүүлөрдүн (УТ, АТ) жардамында жүргүзүлөт. УТ жана АТ суммасы 60 баллга барабар болушу керек. УТ саны курстун кредитине жараша болот. Семестрдин жыйынтыгында студенттик билимин баалоо жыйынтык текшерүү (ЖТ)аркылуу ишке ашат. ЖТ нүн жалпы суммасы 40 баллга барабар болуп, компьютердик тестирлөөнүн жардамында бааланат. Жалпысынан студенттин семестр ичинде таптонон баллы 100 болушу керек. Ал эми баанын коюлушу төмөнкү таблица боюнча аныкталынат:

Рейтинг (баллы)

Оценка по буквенной системе

Цифровой эквивалент оценки

Оценка по традиционной системе

87-100

A

4,0

Отлично

80-86

B

3,33

Хорошо

74-79

C

3,0

68-73

Д

2,33

Удовлетворительно

61-67

E

2,0

31-60

FX

0

Неудовлетворительно

0-30

F

0

НББП боюнча билим берүүгө студенттердин талаптары, күтүүлөрү жана канааттануусу

2016-2017- окуу жылында, программанын НББПсын жаңы эле иштелип чыккандыгына байланыштуу студенттер менен чогуу каралган эмес, бирок студенттерден программанын аткарылышы боюнча канааттангандыгы тууралуу сурамжылоо жүргүзүлгөн.

2017-2018-окуу жылында НББПнын негизги максаты жана күтүлүүчу натыйжалары жөнүндө студенттерге маалымат берилген, кээ бир макул болбогон учурларда жетекчилерге кайрылуу менен студенттер өз укуктарын кеңири пайдаланууну билишет.

Ар бир окуу жылдын аягында жумуш берүүчүлөр менен жаңы окуу жылына жумушчу окуу пландарын талкууда Квтай таану багыты боюнча окуган 3 жана 4 курстарынын студенттери да чакырылат. Практикадан өтүп келген студенттер теория менен практиканын айкалышы үчүн өздөрүнүн сунуштарын айта алышат. Копчулугу окуу борборлоруна чыккандыгына байланыштуу сабак беруу методика практикасы жок болгондуктан 2018-2019 жылдын окуу планына “Кытай тилин окутуунун методикасы” деген сабак киргизуу сунушталды .

НББПны өзгөртүүгө, толуктоо киргизүүгө мүмкүнчүлүк түзгөн механизмдер, шарттары, талаптары

Иштелип чыккан НББПга 2016-2017- окуу жылында эч кандай өзгөртүүлөр киргизилген эмес.

2017-2018-окуу жылынын ноябрь айында кызыкдар тараптардын активдүү катышуусу менен тегерек стол уюштурулган, анда программанын НББПсынын максаттарын, күтүлүүчү натыйжасы менен тааныштырылган. Алар тараптан конкреттүү сунуштар айтылган, аларды эске алуу менен программанын окуу планындагы элективдүү курстардын кээ бир дисциплиналарын чыгарып салып, “Кытай тилин үйрөтүүнүн методикасы” дисциплинасын киргизүү сунушталган. Протоколдоштурулган жана сунуштардын негизинде 2018-2019- окуу жылында окуу планга өзгөртүү киргизилет.

Программанын жетекечиси Манашов М.Э.

ПРОГРАММАНЫН МОНИТОРИНГИ ЖАНА МЕЗГИЛДҮҮ БААЛОО

Программанын аталышы: Лингвистика (профиль “Котормо жана котормо таануу”

Шифр (коду): 531100

Академиялык даража (адистик): бакалавр

2015-2016-о.ж. НББП

2016-2017-о.ж. НББП

2017-2018-о.ж. НББП

НББПнын максаттарынын жана окутуудан күтүлүүчү натыйжаларынын аныкталышы, кызыкдар тараптардын талаптарынын эске алынышы

2016-жылдын октябрь айынан баштап, программа боюнча жумушчу топ түзүлгөн. Ошол эле жылдын ноябрь айында ОшМУнун миссиясына шайкеш программанын максаттары коюлган. Максатка ылайык, программанын стандартындагы компетенциялардын негизинде, окутуучулардын ой пикирлерин эске алып окутуунун натыйжалары аныкталган.

2016-жылдын ноябрь айында иштелип чыккан программанын максаттары, окутуунун натыйжалары кызыкдар тараптарга 2017-жылдын 15-ноябрь айында кызыкдар тараптарга сунушталган, алардын койгон талаптары протоколдоштурулган жана 2018-2019-окуу жылында окуу планга кызыкдар тараптардын талаптарын эске алуу менен өзгөртүүлөр киргизүү үчүн чечим чыгарылган.

НББПнын максаттарын жана ОН калыптандырууну камсыз кылуучу механизмдердин болушу (дисциплиналар калыптандыруучу компетенциялардын туура аныкталышы, программанын максаты менен шайкештиги, ОН камсыздоо кепилдиги (компетенциялар матрицасы);

Түзүлгөн эмес

2017-жылдын февраль айында “Кытай тили жана кытай таануу” кафедрасынын окутуучулары жана программаны тейлөөчү кафедралардын окутуучулары менен талкуу жүргүзүлгөн, анда программанын максаты жана окутуунун натыйжалары менен тааныштырылган. Компетенциялардын картасын толтурулуп берилүүсү талап кылынган. Бирок кээ бир башка факультеттерден келип сабак берген окутуучулардын жоопкерчиликти сезбеген учурлар катталган. Жумушчу программадагы окутуунун натыйжасына теманын окутуунун натыйжасын дал келтирүүдө бир топ түшүнбөөчүлүктөр катталган.

2017-2018-окуу жылында аныкталган программанын максаты менен окутуунун натыйжаларына жетүү үчүн ар бир дисциплинанын жумушчу программасы ОшМУнун №19 бюллетенинин негизинде иштелип чыккан. Аныкталган программанын НББПсынан көчүрмөлөр ар бир окутуучуга берилген жана окутуучулар анын негизинде компетенциялар картасынан тиешелүү компетенцияларды тандап, кол коюп беришкен. Факультеттин усулдук кеңеши боюнча жооптуу Абдыкаарова Турдукан тарабынан окутуучуларга жумушчу программаны иштеп чыгууда түшүндүрүү иштери тынымсыз жүргүзүлүп турган.

НББПга, окуу планына, элективдик дисциплиналарынын каталогуна өзгөртүүлөр киргизүү (коллегиалдык органдардын анализдеринин протоколдору, чечимдери, жыйынтыктары)

НББП 2016-жылы эле иштелип чыккандыгына байланыштуу окуу планга, элективдүү курстарга өзгөртүүлөр киргизилген эмес.

2017-жылдын ноябрь айында иш берүүчүлөр, 2018-жылдын февраль айындагы бүтүрүүчүлөрдүн жолугушуусунда бир топ сунуштар киргизилген, сунуштар протоколдоштурулган, 2018-2019-окуу жылында программанын окуу планынын кээ бир элективдик курстарына өзгөртүү киргизилсин деген токтом кабыл алынган.

Ички нормативдик документтерди баалоо (ОшМУнун ректорунун буйругу, ОшМУнун Жоболору, ОшМУнун ОК чечимдери, факультеттин ОК чечимдери, кафедранын чечимдери, алардын аткарылышынын анализи)

Каралган, кафедрада анализи тиешелүү папкаларда бар

НББПнын иштелип чыгууда негиз болуп берген баардык ички жана тышкы нормативдик документтер негиз катары тиркелген. Ар бир кабыл алынган чечимдер, протоколдор кафедранын нормативдик документтер деген папкасына тиркелген.

НББПнын иштелип чыгууда негиз болуп берген баардык ички жана тышкы нормативдик документтер негиз катары тиркелген, 2017-2018-окуу жылында толлукталган. Ар бир кабыл алынган чечимдер, протоколдор кафедранын номенклатурасына тиркелген.

НББПны камсыз кылуучу ОП курамынын кесипкөйлүгү, компетенттүүлүгү (билими, квалификациясы)

Жетишээрлик денгээлде

Программанын тиешелүү дисциплиналары бөлүштүрүлүүдө окутуучулардын квалификациясы жана билими эске алынган. ОП курамы тынымсыз семинарларларга катышып турушкан, тиешелүү сертификаттары бар.

Программанын тиешелүү дисциплиналары бөлүштүрүлүүдө окутуучулардын квалификациясы жана билими эске алынган. ОП курамы үчүн үстубүздөгү окуу жылы үчүн квалификацияны жогорулатуу үчүн иш план бекитилген, иш план боюнча ОП курамы тынымсыз семинарларларга катышып турушат, тиешелүү сертификаттары бар.

Илимдин акыркы жетишкендиктеринин негизинде дисциплинаны окутуунун актуалдуулугун камсыздоо үчүн программанын мазмунун түзүүдө эске алуу

Стейкхолдерлердин пикири эске алынат, анкеталык изилдөө жүргүзүлөт, УМКлар рецензияланат.

2017-2018-окуу жылында окутулуп жаткан дисциплинанын актуалдуулугун жана кээ бир дисциплиналардагы темалардын кайталанбоосун камсыз кылуу максатында кафедранын ОП курамы өз ара сүйлөшүү жолу менен аныкталып алынган. Жаңы окуу жылында дисциплинанын жумушчу программысынын тематикалык мазмунуна акыркы илимий жетишкендиктерди эске алып, өзгөртүүлөр киргизилип турат.

Билимдерди баалоонун эффективдүү процедураларынын колдонулушу

Тесттер иштелип чыккан

Предметтор боюнча баалоо каражаттар фонду (ФОС) иштелип чыккан.

НББПнын ичиндеги МАКтын баалоо каражаттарынын фонду иштелип чыккан. Ар бир дисциплиналардын ОМКсында БКФ иштелип чыккан. Баалоонун критерийлери так көрсөтүлгөн. Сабактарда колдонулуучу усулдарга дал келет.

НББП боюнча билим берүүгө студенттердин талаптары, күтүүлөрү жана канааттануусу

Анкеталык изилдөө жүргүзүлөт жана талданат

2016-2017- окуу жылында, программанын НББПсын жаңы эле иштелип чыккандыгына байланыштуу студенттер менен чогуу каралган эмес, бирок студенттерден программанын аткарылышы боюнча канааттангандыгы тууралуу сурамжылоо жүргүзүлгөн.

2017-2018-окуу жылында НББПнын негизги максаты жана күтүлүүчу натыйжалары жөнүндө студенттерге маалымат берилген, кээ бир макул болбогон учурларда жетекчилерге кайрылуу менен студенттер өз укуктарын кеңири пайдаланууну билишет.

НББПны өзгөртүүгө, толуктоо киргизүүгө мүмкүнчүлүк түзгөн механизмдер, шарттары, талаптары

Механизм иштелип чыккан

Механизм иштелип чыккан

2017-2018-окуу жылынын ноябрь айында кызыкдар тараптардын активдүү катышуусу менен тегерек стол уюштурулган, анда программанын НББПсынын максаттарын, күтүлүүчү натыйжасы менен тааныштырылган. Алар тараптан конкреттүү сунуштар айтылган, аларды эске алуу менен программанын окуу планындагы элективдүү курстардын кээ бир дисциплиналарын чыгарып салып, “Кытай тилин үйрөтүүнүн методикасы” дисциплинасын киргизүү сунушталган. Протоколдоштурулган жана сунуштардын негизинде 2018-2019- окуу жылында окуу планга өзгөртүү киргизилет.

Программанын жетекечиси: Манашов М.Э.

ПРОГРАММАНЫН МОНИТОРИНГИ ЖАНА МЕЗГИЛДҮҮ БААЛОО

Программанын аталышы: Колледж (профиль “ котормо иши”)

Шифр (коду): -

Академиялык даража (адистик): орто кесиптик

2015-2016-о.ж. НББП

2016-2017-о.ж. НББП

2017-2018-о.ж. НББП

НББПнын максаттарынын жана окутуудан күтүлүүчү натыйжаларынын аныкталышы, кызыкдар тараптардын талаптарынын эске алынышы

2016-жылдын октябрь айынан баштап, программа боюнча жумушчу топ түзүлгөн. Бирок, программанын классификатору жана мамлекеттик стандарты жок болгондуктан, иш ордунан жылган эмес. 2017-жылдын февраль айынан баштап, жумушчу топтун курамын алмаштырылгандан кийин гана, Казакстандан стандарт алынып, окуу жайдын ички стандарты иштелип чыккан. Анын негизинде НББПнын компетенциялары аныкталып, окутуунун натыйжалары иштелип чыккан.

2016-жылдын ноябрь айында иштелип чыккан программанын максаттары, окутуунун натыйжалары кызыкдар тараптарга 2017-жылдын 15-ноябрь айында кызыкдар тараптарга сунушталган, алардын койгон талаптары протоколдоштурулган жана 2018-2019-окуу жылында окуу планга кызыкдар тараптардын талаптарын эске алуу менен өзгөртүүлөр киргизүү үчүн чечим чыгарылган.

НББПнын максаттарын жана ОН калыптандырууну камсыз кылуучу механизмдердин болушу (дисциплиналар калыптандыруучу компетенциялардын туура аныкталышы, программанын максаты менен шайкештиги, ОН камсыздоо кепилдиги (компетенциялар матрицасы);

2017-жылдын февраль айында “Кытай тили жана кытай таануу” кафедрасынын окутуучулары жана программаны тейлөөчү кафедралардын окутуучулары менен талкуу жүргүзүлгөн, анда программанын максаты жана окутуунун натыйжалары менен тааныштырылган. Компетенциялардын картасын толтурулуп берилүүсү талап кылынган. Бирок кээ бир башка факультеттерден келип сабак берген окутуучулардын жоопкерчиликти сезбеген учурлар катталган. Жумушчу программадагы окутуунун натыйжасына теманын окутуунун натыйжасын дал келтирүүдө бир топ түшүнбөөчүлүктөр катталган.

2017-2018-окуу жылында аныкталган программанын максаты менен окутуунун натыйжаларына жетүү үчүн ар бир дисциплинанын жумушчу программасы ОшМУнун №19 бюллетенинин негизинде иштелип чыккан. Аныкталган программанын НББПсынан көчүрмөлөр ар бир окутуучуга берилген жана окутуучулар анын негизинде компетенциялар картасынан тиешелүү компетенцияларды тандап, кол коюп беришкен. Факультеттин усулдук кеңеши боюнча жооптуу Абдыкаарова Турдукан тарабынан окутуучуларга жумушчу программаны иштеп чыгууда түшүндүрүү иштери тынымсыз жүргүзүлүп турган.

НББПга, окуу планына, элективдик дисциплиналарынын каталогуна өзгөртүүлөр киргизүү (коллегиалдык органдардын анализдеринин протоколдору, чечимдери, жыйынтыктары)

Кафедрадагы жумушчу окуу планындагы окуу жайдын компоненталарына жана студенттердин тандоо курстары боюнча өзгөртүүлөр төмөнкү тартип боюнча ишке ашат:

1. Ар бир окуу жылдын аягында студенттердин тандоо курстары боюнча анализ жүргүзүлөт. Эгерде курсту тандаган студенттердин саны бир калыпта же өсүү тартибинде болсо, ал курс жаңы окуу жылына толукталып, жаңы материалдар менен камсыздалып, кайра студенттерге тандоого сунушталынат. Эгерде курсту тандаган студенттердин саны кемүү иретинде болсо, ал курстун ордуна башка курс иштелинип, студенттерге сунушталынат.

2. Окуу жылдын ичинде студенттер менен жумушчу окуу планынын маңызы боюнча тегерек стол иретинде сурамжылоо өткөзүлүп турулат.

3. Ар бир окуу жылында жумуш берүүчүлөр менен бүтүрүүчүлөрдүн сапатын, кесипкөйлүүлүгүн арттыруу максатында жолугушуулар болуп турат. Жумуш берүүчүлөр окуу жайдын компоненталары жана тандоо курстары боюнча сунуштарын берип турушат.

4. Жумушчу окуу планындагы өзгөртүүлөр кафедранын Усулдук кеңешмесинде, факультеттин Усулдук кеңешмесинде каралат. Андан кийин факультеттин Окмуштуулар кеңешмесинде бекитилинет.

Ички нормативдик документтерди баалоо (ОшМУнун ректорунун буйругу, ОшМУнун Жоболору, ОшМУнун ОК чечимдери, факультеттин ОК чечимдери, кафедранын чечимдери, алардын аткарылышынын анализи)

Каралган, кафедрада анализи тиешелүү папкаларда бар. бюллентен боюнча окуу жүктөмдөрү бөлүштүрүлөт.

№19 бюллетендин жардамында ОУК түзүлгөн жана кафедра башчы, факультеттин Усулдук кеңеши, деканы тарабынан бекитилген.

НББПнын иштелип чыгууда негиз болуп берген баардык ички жана тышкы нормативдик документтер негиз катары тиркелген, 2017-2018-окуу жылында толлукталган. Ар бир кабыл алынган чечимдер, протоколдор кафедранын номенклатурасына тиркелген.

НББПны камсыз кылуучу ОП курамынын кесипкөйлүгү, компетенттүүлүгү (билими, квалификациясы)

Программанын тиешелүү дисциплиналары бөлүштүрүлүүдө окутуучулардын квалификациясы жана билими эске алынган. ОП курамы тынымсыз семинарларларга катышып турушкан, тиешелүү сертификаттары бар.

Программанын тиешелүү дисциплиналары бөлүштүрүлүүдө окутуучулардын квалификациясы жана билими эске алынган. ОП курамы үчүн үстубүздөгү окуу жылы үчүн квалификацияны жогорулатуу үчүн иш план бекитилген, иш план боюнча ОП курамы тынымсыз семинарларларга катышып турушат, тиешелүү сертификаттары бар.

Илимдин акыркы жетишкендиктеринин негизинде дисциплинаны окутуунун актуалдуулугун камсыздоо үчүн программанын мазмунун түзүүдө эске алуу

2016-2017-окуу жылында илимдин акыркы жетишкендиктеринин негизинде программанын окуу планындагы дисциплинаны окутуунун актуалдуулугун камсыздоо иш чаралары жүргүзүлгөн эмес.

2017-2018-окуу жылында окутулуп жаткан дисциплинанын актуалдуулугун жана кээ бир дисциплиналардагы темалардын кайталанбоосун камсыз кылуу максатында кафедранын ОП курамы өз ара сүйлөшүү жолу менен аныкталып алынган. Жаңы окуу жылында дисциплинанын жумушчу программысынын тематикалык мазмунуна акыркы илимий жетишкендиктерди эске алып, өзгөртүүлөр киргизилип турат.

Билимдерди баалоонун эффективдүү процедураларынын колдонулушу

Предметтор боюнча баалоо каражаттар фонду (ФОС) иштелип чыккан. студенттеринин билимдерин эффективдүү баалоо үчүн ОшМУнун AVN системасы аркылуу баалоо процедуралары уюштурулат.

НББПнын ичиндеги МАКтын баалоо каражаттарынын фонду иштелип чыккан. Ар бир дисциплиналардын ОМКсында БКФ иштелип чыккан. Баалоонун критерийлери так көрсөтүлгөн. Сабактарда колдонулуучу усулдарга дал келет.

НББП боюнча билим берүүгө студенттердин талаптары, күтүүлөрү жана канааттануусу

2016-2017- окуу жылында, программанын НББПсын жаңы эле иштелип чыккандыгына байланыштуу студенттер менен чогуу каралган эмес, бирок студенттерден программанын аткарылышы боюнча канааттангандыгы тууралуу сурамжылоо жүргүзүлгөн.

2017-2018-окуу жылында НББПнын негизги максаты жана күтүлүүчу натыйжалары жөнүндө студенттерге маалымат берилген, кээ бир макул болбогон учурларда жетекчилерге кайрылуу менен студенттер өз укуктарын кеңири пайдаланууну билишет.

НББПны өзгөртүүгө, толуктоо киргизүүгө мүмкүнчүлүк түзгөн механизмдер, шарттары, талаптары

Иштелип чыккан НББПга 2016-2017- окуу жылында эч кандай өзгөртүүлөр киргизилген эмес.

2017-2018-окуу жылынын ноябрь айында кызыкдар тараптардын активдүү катышуусу менен тегерек стол уюштурулган, анда программанын НББПсынын максаттарын, күтүлүүчү натыйжасы менен тааныштырылган. Алар тараптан конкреттүү сунуштар айтылган, аларды эске алуу менен программанын окуу планындагы элективдүү курстардын кээ бир дисциплиналарын чыгарып салып, “Кытай тилин үйрөтүүнүн методикасы” дисциплинасын киргизүү сунушталган. Протоколдоштурулган жана сунуштардын негизинде 2018-2019- окуу жылында окуу планга өзгөртүү киргизилет.

Программанын жетекечиси: Манашов М.Э.