КАТАЛОГ ЭЛЕКТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН (КЕД)

ОшМУдагы окутулуп жаткан багыттардын вариативдик бөлүктөргө тиешелүү элективдүү курстарынын базасы

КЫРГЫЗ-КЫТАЙ ФАКУЛЬТЕТИ
Кытай тили жана кытай таануу кафедрасы

532300 Кытай таануу

Тиешелүү цикли

Кредити

Элективдүү курстардын аталышы

ГСЕ

2

Маданият таануу

2

Укук

2

Саясат таануу

МЕН

2

КСЕ

2

Социология

2

Компьютердик лингвистика

ОПД

3

Эл аралык мамилелердин тарыхы жана теориясы

3

Окутулуп жаткан өлкөнүн этнографиясы

3

Окутулуп жаткан өлкөнүн демографиясы

ОПД

3

Окулуп жаткан өлкөнүн этикасы

3

Окулупжатканөлкөнүн философиясы

3

Окулупжатканөлкөнүн маданияты жана адабияты

ОПД

2

Геосаясат

2

Окутулуп жаткан өлкөнүн георафиясы

2

Окулуп жаткан өлкөнүн этнологиясы

ОПД

4

Сочинение

4

Стилистика

4

Сүйлөшүү кеби

4

Кытай тили окутуу методикасы

ОПД

4

Кытай тилинин теориясы

4

Маданият аралык коммуникациянын теориясы жанапрактикасы

4

Компьютердик лингвистика

ОПД

4

Кыргыз-кытай мамилелеринин тарыхы

4

Кытайдын физикалык географиясы

4

Кытай искусствосу

ГСЕ

2

Маданият таануу

2

Укук

2

Саясат таануу

2

Психология

ОПД

3

Эл аралык мамилелердин тарыхы жана теориясы

3

Окутулуп жаткан өлкөнүн этнографиясы

3

Окутулуп жаткан өлкөнүн демографиясы

ОПД

3

Окутулуп жаткан өлкөнүн этикасы

3

Окутулуп жатканөлкөнүн философиясы

3

Окулуп жаткан өлкөнүн маданияты, адабияты жанадинининтарыхы

МЕН

2

Окутулуп жаткан өлкөнүн географиясы

2

Окутулуп жаткан өлкөнүн экономикасы

4

Сочинение

ОПД

4

Кытай тили окутуу методикасы

4

Стилистика

4

Сүйлөшүү кеби

ОПД

4

Кытай тилинин теориясы

4

Маданият аралык коммуникациянын теориясы жана практикасы

4

Котормонун технологиясы

ОПД

4

Кызматтык кат

4

Тил ишмердүүгүндөгү кесиптик аспект

4

Окутулуп жаткан өлкөнүн адабияты

ККФнын деканы: Айтикеев Т.К.