МОНИТОРИНГ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ


2017-2018- окуу жылында Кытай таануу адистиктеринин экинчи курстарынын студенттеринин кыргыз-тили боюнча мектептен алган билим денгээлин диагностикалоо үчүн орфографиянын эрежелерин камтыган сөздүк жат жазуу иши

КЫТАЙ ЖИБЕГИ - ЖАТ ЖАЗУУ
1-курстардын мектептен алган билим денгээлин текшерүү үчүн диазнозтикалоо
1-курстун студенттерине англис тили боюнчамектептен алган билим денгээлин диагностикалоо үчүн тестирлөө жүргүзүлдү

2017-2018 окуу жылы

2018-2019 окуу жылы

2019-2020 окуу жылы