АКАДЕМИЧЕСКАЯ МОБИЛЬНОСТЬ


"Кытай таануу" багыты боюнча 2014-2021-жылдары


2014-2018-жылдарга тышкы кирүүчү академиялык мобилдүүлүктүн сандык көрсөткүчтөрү


"Лингвистика" багыты боюнча 2014-2021-жылдарга тышкы чыгуучу академиялык мобилдүүлүктүн сандык көрсөткүчтөрү


ИНФОРМАЦИЯ О СТУДЕНТАХ, ВЫЕХАВШИХ ЗАРУБЕЖ ПО СТУДЕНЧЕСКОЙ МОБИЛЬНОСТИ КЫРГЫЗСКО-КИТАЙСКОГО ФАКУЛЬТЕТА В 2018-2023 УЧЕБНОМ ГОДУ